Lexislación e ligazóns de interese

Guía Técnica de Infraestruturas de Fogar Dixital

  • Guía Técnica Infraestruturas de Fogar Dixital
  • Anexo planos Guía IFD
  • Proxecto Tipo Fogar Dixital

Outras guías de interese

  • Guía de Solucións de Conectividade na casa ante a crise do COVID-19
  • Presentación Guía Casos Prácticos Tramitación Infraestruturas Telecomunicacións
  • Recomendacións para a introdución de infraestruturas de telecomunicación en plans urbanísticos municipais
  • Guía para o despregamento de Infraestruturas de Telecomunicación
  • Guía práctica para a implementación do Edificio e o Fogar Dixital

Plans e proxectos sectoriais de Telecomunicacións. Ordenación do territorio de Galicia

  • Plan sectorial de implantación e desenvolvemento das infraestruturas da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia xestionadas por Retegal
   • Análise da relación co planeamento urbanístico municipal
   • Listado de infraestruturas e Concellos afectados. A Coruña
   • Listado de infraestruturas e Concellos afectados. Lugo
   • Listado de infraestruturas e Concellos afectados. Ourense
   • Listado de infraestruturas e Concellos afectados. Pontevedra
  • Proxecto sectorial 01_14 de infraestruturas de telecomunicacións de nova implantación xestionadas por Retegal
   • Listado de infraestruturas e Concellos afectados
  • Proxecto sectorial 02_14 de infraestruturas de telecomunicacións de nova implantación xestionadas por Retegal
   • Listado de infraestruturas e Concellos afectados

Sobre o solo:

   • Lei 2/2016, de 10 de febreiro, do solo de Galicia.
   • Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia.
   • Decreto 144/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento único de regulación integrada de actividades económicas e apertura de establecementos.

Sobre Televisión Dixital Terrestre:

   • Real Decreto 391/2019, de 21 de junio, por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre y se regulan determinados aspectos para la liberación del segundo dividendo digital.

Sobre contaminación acústica:

   • Decreto 106/2015, de 9 de julio, sobre contaminación acústica de Galicia
 

Política de privacidade Oficina Concellos